สมาร์ทบอร์ดจาก 3 ส่วนของมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุ โพธิ์, นครินทร์ วังหล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นนำสามส่วนของมะพร้าว ได้แก่ ขุ่ย กะลา และใบมะพร้าว มาเป็นส่วนผสมในการทำสมาร์ทบอร์ด