การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้บอลบริหารมือในการควบคุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ, ทยากร อาวรัตนกุล, เจษฎากร อิษฎ์สกุลวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาขึ้นในทุกขณะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ได้มีการทำงานที่บ้าน (Work from home) ทำให้เกิดปัญหาจากการเคลื่อนไหวน้อยเป็นเวลานานซึ่งเป็นสัญญาณของกลุ่มภาวะเนือยนิ่ง รวมถึงท่าทางในการนั่งที่ผิดรูปแบบในขณะที่งานทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อข้อและเอ็นอย่างหนักบริเวณมือ ต้นคอและเอว และเมื่อต้องบริหารมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้เกิดความน่าเบื่ออีกด้วย

คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงผนวกเทคโนโลยีเข้ากับบอลบริหารมือ และมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถกระตุ้นการหลั่งสารไนตริกออกไซด์ภายในร่างกายที่เป็นส่วนสำคัญในการลดความดันของกระแสเลือด อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาของผู้ป่วยเรื่องกำลังมือ ลดอาการนิ้วยึด นิ้วติด เกร็ง ฝึกกำลังข้อ-นิ้วมือ ทำให้ไม่เกิดไม่เกิดการบาดเจ็บแต่ยังบริหารทุกส่วนของมืออย่างมีประสิทธิภาพและไม่น่าเบื่อ นำไปสู่โครงการ “การพัฒนาเกมบริหารมือร่วมกับการใช้บอลในการควบคุม” โดยมีขั้นตอนในการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมโดยมีบอลบริหารมือที่ทำงานเสมือนเมาส์โดยติดตั้งเซนเซอร์รับแรงกดเพื่อทำให้รับรู้แรงบีบจากมือผู้ใช้งานได้และใช้ชุดคำสั่งการเลือกคัดแยกสีปริภูมิ HSV ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสีไฟLEDที่ติดตั้งบนบอลด้วยกล้อง เพื่อควบคุมเกมที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้สัมพันธ์กับหลักการบริหารมือเบื้องต้น แล้วนำมาทดสอบจึงได้ผลค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการสำเร็จภารกิจทั้งหมดภายในเกมคือ 1 นาที เพื่อนำมาเป็นมาตรฐานของระบบคำนวณคะแนน

จากการทดลองจึงทำให้สามารถสรุปผลได้ว่าอุปกรณ์เสริมบอลบริหารมือสามารถควบคุมเกมที่พัฒนาขึ้นในแต่ละภารกิจได้ด้วยการรับแรงกดจากเซนเซอร์ในบอลและการตรวจจับตำแหน่งจากไฟLEDได้ เพื่อบริหารมือก่อนหรือหลังจากการใช้งานกล้ามเนื้อ ข้อและเอ็นอย่างหนัก เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมในการบริหารมือที่มีส่วนช่วยไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวันได้