เครื่องตัดหลอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬารัตน์ ศรีแก้ว, กีรติ พัดชา, ชนิษฐา เพ็ชรประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พงษ์ทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องตัดหลอดที่ให้พลังงานความร้อนผ่านขดลวดนิโครม โดยเครื่องตัดหลอด มีการวางตำแหน่งของลวดนิโครมเป็นชุด ชุดละ 1 เส้น ยาว 2 เมตร พับไปมาทำให้สามารถตัดหลอด 4 ตำแหน่ง ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า (Transtermer) แบบ Step down จาก 220 V AC เป็น 48 V AC จะทำให้ลวดเกิดความร้อนและสามารถตัดหลอดได้ โดยหลอดที่ตัดได้มีขนาดเท่ากัน ปลายเรียบ สามารถนำไปใช้ในที่นอนหลอดซัพพอทได้ ซึ่งเครื่องตัดหลอดมีการทำงานแบบง่ายๆ ประกอบด้วยวงจร แท่นรองและแท่นกดหลอดที่ประยุกต์นำระบบไฮดรอลิกมาใช้ในการลดแรงกด ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น