การศึกษาผงใบแม่ฮ้างทดแทนทรายอะเบทเคลือบสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสียและป้องกันลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย, ธัญญาภรณ์ ภูทะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำใบแม่ฮ้างไปตากแห้ง จากนั้นนำไปแปรรูปให้เป็นผงและนำไปบรรจุใส่ซองชา เพื่อนำมาใช้ทดแทนทรายอะเบทซึ่งโดยปกติจะใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และนำมาทดแทนสารเคมีที่นำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย หากการทดลองนี้สำเร็จจะช่วยลดพาหะนำโรคโรคไข้เลือดออก และแก้ปัญหามลพิษทางน้ำได้