การศึกษาปริมาณของเกลือเยาวกะษาในพืชอวบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา เจียมไพเราะ, ญาณิศา เพชรสังข์, ปริณดา ชินโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณของเกลือเยาวกะษา ซึ่งเป็นสารประกอบไม่บริสุทธิ์ของโพแทสเซียมคาร์บอเนต และปัจจัยในดินที่มีผลต่อปริมาณเกลือที่สกัดได้ในพืชอวบน้ำ โดยพืชอวบน้ำที่ใช้ศึกษาได้แก่ โป๊ยเซียน คุณนายตื่นสาย และ ว่านหางจระเข้ ขั้นตอนการสกัดทำได้โดยการนำพืชตัวอย่างไปเผาใน furnace แล้วนำขี้เถ้ามาละลายน้ำและมาระเหยแห้ง จากนั้นใช้เครื่องAtomic Absorption Spectrophotometer ตรวจสอบปริมาณของโพแทสเซียมโดย เตรียมตัวอย่างด้วยวิธี wet digestionแล้วนำไปตรวจสอบคุณภาพของเกลือ โดยหาอัตราส่วนของคาร์บอเนตต่อปริมาณเกลือ ตามปฏิกิริยาที่เกิดจากขี้เถ้าละลายในกรดไฮโดรคลอริก ทำปฏิกิริยากับแบเรียมคาร์บอเนต สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมโพแทสเซียมสามารถตรวจสอบได้โดยการวัดความเป็นกรดด่างของของดิน(pH) ค่าความเค็มของของดินหรือปริมาณไอออนในดินและปริมาณโพแทสเซียมในดินของในแต่ละตัวอย่างของพืช