โครงงานทดลองเรื่องเจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทิพย์ กางพาพันธ์, ปรวัฒน์ ปรีชาวุฒิเดช, มัศริญาร์ เรืองประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สริลลา เจริญมิตรมงคล, นูรีดา แวอาแซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองเรื่องเจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่า มีวัตถุประสงค์คือเพื่อบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยศึกษาวิธีสกัดสารจากข่า ส่วนประกอบของข่าที่มีผลต่อการบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย ระยะเวลา(อายุ)ของส่วนประกอบของข่าที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบ ปริมาณความชื้นของส่วนประกอบของข่า ความเข้มข้นของสารสกัดจากข่า วิธีทำเจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย ประสิทธิภาพของเจลบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่า และความพึงพอใจในการใช้เจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่า โดยขั้นตอนการศึกษา คือ ตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสกัดสารสกัดจากข่าที่นำไปเป็นส่วนผสมในการทำเจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยนำข่าที่หั่นแล้วเติมน้ำลงไปตามอัตราส่วนก่อนจะนำไปสกัดโดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำจะได้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารสกัดจากข่าออกมา

ตอนที่ 2 ศึกษาส่วนประกอบของข่าที่ช่วยในการบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยนำสารในข่าของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดออกมาที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบ

ตอนที่ 3 ศึกษาระยะเวลา(อายุ)ของส่วนประกอบของข่าที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบโดยนำส่วนประกอบของข่าที่มีอายุต่างกัน คือ ต้นอ่อน ต้นกลาง ต้นแก่ นำไปหั่นและสกัดให้ได้สารสกัดออกมาและทดลองเปรียบเทียบใช้ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบ

ตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณความชื้นของส่วนประกอบของข่าในช่วงระยะเวลา(อายุ)ที่แตกต่างกันโดยนำส่วนประกอบของข่าในช่วงระยะเวลา(อายุ)ที่แตกต่างกันมาอบแห้งต มระยะเวลาที่แตกต่างกันและนำไปหั่นและสกัดให้ได้สารสกัดออกมาแล้วนำสารสกัดจากข่าที่ได้ในความชื้นที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบปริมาณที่ได้จากการสกัด

ตอนที่ 5 ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากข่าซึ่งมีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบโดยนำสารสกัดที่ได้จากการสกัดโดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำและนำมาเจือจางกับน้ำให้มีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน และนำไปทดสอบประสิทธิภาพกับเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่ได้เพาะเลี้ยงไว้ แล้วนำมาเปรียบเทียบผลกัน

ตอนที่ 6 ศึกษาวิธีทำเจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยผสมส่วนผสม คือ น้ำกลั่น ผงคาร์โบพอล กลีเซอรีน สารสกัดจากข่า และด่างไตรเอทาโนลามีนที่ช่วยปรับความหนืดของเนื้อเจล ตามขั้นตอนการทำเจล

ตอนที่ 7 ศึกษาประสิทธิภาพของเจลบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่าซึ่งมีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบโดยเติมเจลลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยสารสกัดจากข่าลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อ Staphylococcus Aureus โดยใช้ปริมาณสารสกัดที่แตกต่างกัน แล้วดูผลที่ได้

ตอนที่ 8 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เจลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สารสกัดจากข่าซึ่งมีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบโดยนำเจลลบรรเทาแผลที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยไปให้ผู้ทดสอบภายนอก (คนในครอบครัวและบุคลทั่วไป) ได้ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วสอบถามความพึงพอใจโดยสร้างแบบประเมินขึ้นมา แล้วสรุปความพึงพอใจ