เครื่องหายใจใต้นำ้แบบไม่ใช่ถังออกซิเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุคน ง้อสุรเชษฐ์, วรภพ จิรศานต์ชัย, ชยพัทธิ์ จันทร์ทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นมาเกิดจากการที่เรามีแนวคิดว่าเมื่อนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะระเหยกลายเป็นไอ ทางกลุ่มจึงตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าเราทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอแล้วเราจะใช้อากาศส่วนนั้นหายใจได้หรือไม่ จากนั้นเราจะนำความรู้ไปใช้ในการทำอุปกรณ์นี้ สิ่งที่เราจะได้จากการศึกษาเรื่องนี้คือเราจะสามารถสร้างเครื่องที่สามารถผลิตอากาศไว้หายใจใต้น้ำได้