โครงงานศึกษาและเปรียบเทียบหลังคาจากวัสดุธรรมชาติมีผลต่ออุณหภูมิภายในอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตราณาสภ์ แก้ววงศ์ศรี, ลลิตา นามมนตรี, ญาน์ฐิตา จำเริญนุสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารัตน์ ชูช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบหลังคาในการกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ ทำการทดลองเพื่อหาสิ่งที่สามารถกันความร้อนที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วัสดุที่นำมาทดสอบในการทดลองนี้ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ใบตอง ใบไผ่ และหญ้าคา โดยทดสอบด้วยสมบัติเชิงกลความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าคา เส้นใยเปลือกข้าวโพด ลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด พบว่า มีความหนามากกว่าแผ่นเส้นใยเปลือกข้าวโพดที่แยกเส้นใยด้วยอุณหภูมิ 120 องศาเซลเชียสแต่มีความกระด้างน้อยกว่า (P < .05) แผ่นเส้นใยเปลือกข้าวโพดที่แยกด้วยอุณหภูมิ ระยะเวลาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับระยะเวลาแตกต่างกันไม่มีผลต่อน้ำหนักและความทนแรงดึงขาดของแผ่นเส้นใยเปลือกข้าวโพด (P > .05) หญ้าคาถูกขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดความร้อน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยหญ้าคาด้วยเทคนิค FTIR พบว่าส่วนประกอบหลักของเส้นใยหญ้าคาเป็นซิสิกาและอลูมินา จากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยหญ้าคายิ่งทำให้ความแข็ง ค่าความทนต่อแรงดึง ระยะยึด ณ จุดขาด มอดูลัส และค่าความต้านทานการฉีกขาด