การศึกษาผลของสารแทนนินจากตะบูนขาวที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลาติณ คุณชล, พรรณพัชร รัตนบุรี, สุวภัทร ฉิมเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร, ทัศนีย์ ธรรมทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากกาบมะพร้าว

2.เพื่อศึกษาอัตราส่วนตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสม ได้แก่ กลีเซอรอล และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกาบมะพร้าวที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพ

3.เพื่อศึกษาการสกัดสารแทนนินจากส่วนผลของตะบูนขาวด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน

4.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารแทนนินจากตะบูนขาวต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกาบมะพร้าวที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพ