การศึกษาประสิทธิภาพของลูกบอลที่ทำให้น้ำตกตะกอนและกำจัดลูกน้ำจากสารสกัดใบสาบเสือและผง Poly Aluminium Chloride

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา สายคำอิน, ณัฐนันทน์ เตชะสืบ, จินต์จุฑา จั่นผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้น จึงพบการแพร่กระจายของยุงลายได้มาก อาจพบโรคนี้ประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคม-กันยายน มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สถิติจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรคประจำสัปดาห์ที่ 36 ปี 2561 (วันที่ 18 กันยายน 2561) พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 57,129 รายโดยมีผู้เสียชีวิต 71 ราย ดังนั้น โรคไข้เลือดออกจึงเป็นโรคติดต่อที่มีการประกาศเตือนให้เป็นโรคเฝ้าระวังในประเทศไทยเพราะมีอัตราการป่วยและการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชม เกือบทุกๆบ้านมักจะมีถังน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆ แต่ส่วนมากถังน้ำมักจะไม่มีฝาปิด หรือฝาอาจจะปิดไม่สนิททำให้มียุงไปวางไข่จำนวนมากส่งผลให้ในบ้านมียุงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคบางชนิดได้ และการที่ถังน้ำไม่มีฝาปิด หรือการที่ใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพพอ ทำให้มีตะกอนอยู่ในน้ำจึงไม่สามารถใช้งานน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และคณะ ,2557) ได้ศึกษาการทดสอบฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุงและการไล่ยุงของสารสกัดหยาบและ น้ำมันหอมระเหยสาบเสือต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่องพบว่า สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือสามารถนำไปใช้ในการกำจัดลูกน้ำได้

(สำนักงาน กปร. ,2547) ได้ศึกษาหาจุดเด่นและจุุดด้อยของ Poly Aluminium Chloride พบว่าประสิทธิภาพของ Poly Aluminium Chloride เมื่อเทียบกับสารส้ม เช่น ในการบำบัดน้ำขุ่นที่ต้องใช้สารส้มที่ความเข้มข้นถึง 55 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าใช้ Poly Aluminium Chloride จะต้องใช้ที่ความเข้มข้นเพียงแค่ 12 มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้นและในน้ำที่บำบัดแล้วจะมีอะลูมิเนียมไอออนละลายอยู่น้อยมาก ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดที่จะนำ 2 ประสิทธิภาพนี้มารวมกันเพื่อความสะดวกในการกำจัดลูกน้ำ และรวมตะกอนต่างๆในบ่อน้ำ โดยการทำการทดลองและศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทั้ง 2 อย่างนี้อย่างละเอียด