การศึกษาประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระจากกลุ่มแคโรทีนอยด์ในมะเขือเทศ 3 สายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา มาสังข์, ปาริชาติ คงนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบการต้านอนุมูลอิสระจากกลุ่มแคโรทีนอยด์ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ มะเขือเทศ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศสีดา มะเขือเทศเชอร์รี่ แล้วนำทั้ง 3 ชนิดมาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระตามขั้นตอนต่างๆ ทำการวิเคาระห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ โดยวิธี Spectrophotometric method ซึ่งใช้สูตร A=ECL หรือ C=A/EL ในการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายแคโรทีนอยด์ จากการทดลองทั้งหมด มะเขือเทศสายพันธุ์ที่มีความเข้มข้นของสารละลายแคโรทีนอยด์มาก จะมีประสิทธิภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด