การตรวจคัดกรองภาวะหัวใจโตโดยอาศัยภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่าณวริญจ์ ดวงจันทร์, ภูมิ ไกรสัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจคัดกรองภาวะหัวใจโตด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกยังคงพบโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนา ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึกเป็นแบบจำลองสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะหัวใจโตมาใช้ร่วมกับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองให้มีความแม่นยำมากขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ มีการพัฒนาแบบจำลองการตัดแบ่งส่วนเฉพาะ บริเวณทรวงอกขึ้นจากการปรับแต่งสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมสังวัตนาการแบบยูเน็ท (U-Net) ซึ่งหาค่าสัมประสิทธิ์ Dice’s Coefficient ได้เป็น 0.9620 จากนั้นนำไปตัดแบ่งข้อมูลภาพก่อนนำไปใช้พัฒนาแบบจำลองสำหรับคัดกรองภาวะหัวใจโดย ปรับค่าถ่วงน้ำหนักและปรับแต่งสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการแบบเดนซ์เน็ต-121 (DenseNet-121) ซึ่งผลการตรวจสอบมีค่าพื้นที่ใต้กราฟอาร์โอซีสูงที่สุดเป็น 0.9460 และผลการทดสอบ พบว่า มีค่าร้อยละความถูกต้อง เท่ากับ 86.94 ร้อยละความไว เท่ากับ 86.81 และร้อยละความจำเพาะ เท่ากับ 87.03