การจัดกลุ่มวิถีการบินสำหรับวิเคราะห์การจราจรทางอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพัฒน์ ริดำรงค์, ปพนพัชร์ วรรณรวีวัฒน์, ภูวริทธิ์ ขำนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐาปนา บุญชู, กฤติกา เลิศสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การคมนาคมทางอากาศเป็นช่องทางที่นิยมใช้ในการขนส่งทั้งผู้คน และสินค้าระหว่างประเทศ เพราะใช้เวลาในการเดินทางน้อยเมื่อเทียบกับช่องทางคมนาคมอื่น ๆ การเดินทางในแต่ละเที่ยวบินจะถูกกำหนดเส้นทางที่จะใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ ไว้ แต่ในความเป็นจริงเครื่องบินอาจจะไม่ได้บินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บินขึ้นหรือบินลงที่สนามบินอันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัยในการบิน การลดระดับเสียงของเครื่องบิน ปริมาณน้ำมันที่ใช้น้อยลง เป็นต้น เราสามารถใช้ความรู้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเส้นทางการบินของเครื่อง ทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเส้นทางการบินในแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางด้านมลพิษจากปฏิบัติการของอากาศยาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลเส้นทางการบินจริงของเครื่องบินในประเทศไทยมาประมวลผลผ่านอัลกอริทึมแบ่งแยกข้อมูล (Clustering Algorithm) จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง แล้วทำข้อมูลให้เป็นภาพ (Data Visualization) โดยทั่วไปเครื่องบินจะปล่อยคลื่นสัญญาณตลอดเวลาการบินซึ่งจะระบุข้อมูลตำแหน่ง ณ เวลาขณะนั้นของเครื่อง เราสามารถนำข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องรับสัญญาณมากรองเป็นข้อมูลเส้นทางการบินของแต่ละเครื่องในแต่ละเที่ยวบินแล้วเก็บข้อมูลนี้ไว้ ซึ่งสามารถนำไปคำนวณหาความคล้ายกันระหว่างแต่ละเที่ยวบินเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มเส้นทางการบินของแต่ละเที่ยวบินได้ ข้อมูลที่ได้อาจนำไปใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางการบินในอนาคต หรือใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบินโดยรวมภายในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักวิเคราะห์ข้อมูล แต่ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแน่นอน