การติดตามการเกิดเหตุกับผู้สูงอายุด้วยกล้องไอโอทีภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม, จิดาภา ศุภอักษร, อติภัทร บูรณวัฒนาโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐาปนา บุญชู, ประภาพร รัตนธำรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดค้นพัฒนากล้องภายในบ้านเพื่อจับตาดูผู้สูงอายุ เมื่อลูกหลานจำเป็นต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ที่สามารถเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้และสามารถช่วยดูแลสุขภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุโดยการเชื่อมต่อกล้องที่อยู่ภายในบ้านกับสมาร์ทโฟน และสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการหกล้มและสามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ประโยชน์ของอุปกรณ์นี้คณะผู้จัดทําได้คํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ ความสะดวกสบายในการเข้าถึง เฝ้าระวังอันตรายต่อผู้สูงอายุแต่ละคน เมื่อไม่สามารถอยู่ใกล้