ถุงเพาะกล้าจากเส้นใยของกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาริสา พันธ์คำ, วรนิษฐา ดาด้วง, พิชญ์สินี โซววิมุกติบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, สงกรานต์ บุตตะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ถุงเพาะกล้าจากเส้นใยของกาบกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสะลายของถุงเพาะกล้า โดยนำเส้นใยกาบกล้วยที่มีลักษณะแก่จากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่นให้เส้นใยละเอียด และนำกาบกล้วยที่ได้มาแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อนำใยกาบกล้วยออกมา จากนั้นนำเส้นใยกาบกล้วยที่ได้ไปต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อสกัดให้เป็นเส้นใยเซลลูโลสแล้วนำเส้นใยเซลลูโลสมาบดให้เป็นผงเรียกว่าผงเซลลูโลสแล้วไปสังเคราะห์ให้เป็น CMC โดยทำปฏิกิริยากับ กรดคลอโรอะซิติก จากนั้นสารละลาย CMC ไปขึ้นรูป ให้อยู่ในรูปของถุงเพาะกล้า จากการทดลองพบว่าถุงเพาะกล้ามีระยะเวลาในการย่อยสลายที่น้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม