การศึกษาหาความสัมพันธ์ของทรงกระบอกที่อยู่ภายในกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ ตรีรัตนพันธุ์, ธรรมจักรกรี ตั๋นสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มของข้าพเจ้ามีความคิดที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับเรขาคณิตที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะหาความสัมพันธ์ของทรงกระบอกที่บรรจุลงในกล่องสี่เหลี่ยมในลักษณะต่างๆเพื่อที่จะนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การบรรจุวัตถุทรงกระบอกลงในกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการขนส่งโดยที่วัตถุนั้นสามารถบรรจุลงในกล่องสี่เหลี่ยมได้พอดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความพันธ์ทรงกระบอกที่บรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแบบต่างๆ