การใช้สารสกัดหยาบจากขิงในการกำจัดด้วงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช นาปรัง, ญาดา นันตา, รังสิมา จันทร์ทูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงก้นกระดกเป็นแมลงที่มีสารที่เรียกว่า Pederin โดยสารชนิดนี้ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนังมาก ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารที่ปล่อยออกมาจากตัวของมันเมื่อเราเข้าไปสัมผัส ผู้จัดทำจึงหาแนวทางในการกำจัดโดยได้ไปสืบค้นและหาข้อมูลมาก็พบว่าขิงมีสามารถกำจัดแมลงได้ในบางชนิด ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำสารสกัดจากขิงสามารถกำจัดแมลง โดยผู้จัดทำได้พบปัญหาเกี่ยวกับด้วงก้นกระดกเป็นจำนวนมากในหอพัก จึงจะนำมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดด้วงก้นกระดกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากสารสกัดจากขิงไม่ส่งผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม