การใช้สารสกัดหยาบจากขิงในการกำจัดด้วงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช นาปรัง, ญาดา นันตา, รังสิมา จันทร์ทูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงก้นกระดกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มี สารPanderin โดยสารชนิดนี้ระคายเคืองต่อผิวมาก โดยแมลงชนิดนี้จะปล่อยสารออกมาก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสโดน ผู้จัดทำจึงคิดที่จะหาวิธีในการกำจัดโดยที่ปลอยภัยและและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ผู้จัดทำจึงได้ไปศึกษาและหาข้อมูลมาพบว่าสารสกัดจากขิงสามารถใช้ในการกำจัดแมลงได้ในบางชนิด ผู้จัดทำจึงจะนำสารสกัดหยาบจากขิงมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดด้วงก้นกระดกซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์