การใช้ไมโครนิวเคลียสในปลายรากหอมแขกในการเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ ป้องฉิม, สุวรา วรรณชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ไมโครนิวเคลียสในปลายรากหอมเพื่อเป็นดัชนี้ชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำต่างๆ