การบำบัดน้ำปนเปื้อนจากโละหะจำพวกตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริ ทรัพย์ปฐวีกุล, ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร, ธีธัช เกษมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-ข้อมูลยังไม่ได้ดำเนินการ