การประดิษฐ์ถังขยะอัจฉริยะและการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยทฤษฎีอัลกอลิทึมไดก์สตรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรรยพร พุ่มนาค, ศิรดา กันทะวงค์, ปริตานันท์ แก่นโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี, ชวนันท์ แสนแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะมูลฝอยและการสะสมตกค้างของขยะ ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภค การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เป็นต้น โดยทั้งนี้เนื่องจาก ถังขยะที่สกปรก อาจทำให้ติดเชื้อโรคจากการที่มือสัมผัสฝาถังขยะ ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยใช่เหตุ จากการที่พนักงานเก็บขยะไม่ทราบระยะทางที่สั้นที่สุดจากถังขยะ และไม่ทราบปริมาณขยะที่ต้องเก็บ ทำให้การเดินทางเป็นแบบสุ่ม จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาจึงนำมาพัฒนาเป็นถังขยะที่มีฟังก์ชันการทำงานที่สอดคล้อง ดังนี้

  1. ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ

  2. ระบบวัดปริมาณขยะ

  3. ระบบหาระยะทางที่สั้นที่สุด โดยอัลกอลิทึม dijkstra

โดยผู้พัฒนานำระบบต่างๆเหล่านี้ผูกกับเว็บแอพพลิเคชั่น เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้ง่าย