การศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วเหลืองในการทำแป้งไข่มุกให้มีสมบัติคล้ายคลึงกับสูตรปกติและมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัช โตสินธุ์, ฐิตปวีณ์ เลิศเรืองพณิช, พัทธ์ธีรา ปทุมถาวรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา จุ้ยเตย, วารีย์ บุญลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงการ การศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วเหลืองในการทำแป้งไข่มุกให้มีสมบัติคล้ายคลึงกับสูตรปกติและมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด (The ratio of the tapioca flour to soybean flour to make the pearl that have properties similar to the normal formula and the highest protein content ) นี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ของหวาน โดยที่จะนำของเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่มีคุณค่าทางสารอาหารน้อย มาใส่แป้งถั่วเหลืองเข้าไป เพื่อที่จะทำให้แป้งไข่มุกนี้มีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้น และยังคงความนุ่มที่เป็นส่วนประกอบสำคัญเอาไว้

โครงงานนี้เป็นการศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วเหลืองในการทำแป้งไข่มุกให้มีสมบัติคล้ายคลึงกับสูตรปกติและมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด ซึ่งแป้งมันสำปะหลังนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ทำแป้งไข่มุก และยังทำให้แป้งไข่มุกมีความนุ่มอีกด้วย แต่ก็มีข้อเสียคือมีคุณค่าทางสารอาหารน้อย ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณโปรตีนในแป้งไข่มุก โดยที่แป้งไข่มุกนั้นยังมีความนุ่มคลายคลึงกับแบบเดิม ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะใช้แป้งถั่วเหลืองในการทำแป้งไข่มุก เพราะแป้งถั่วเหลืองนั้น มีคุณค่าทางสารอาหารมาก