การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำมันถั่วเหลืองและกรดไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลอาซีม ฮายีสาเมาะ, อาหลี แขกพงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุบฮาน สาและ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พอลิเมอร์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการนำโมโนเมอร์มาทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น โดยในปัจจุบันโมโนเมอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและขาดแคลนในภายภาคหน้า ทำให้การสังเคราะห์พอลิเมอร์จากสารชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนี้สารชีวภาพเป็นวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองชนิดอิพอกไซด์กับกรดไขมัน โดยสารตั้งต้นทั้งสองเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศและมีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ โครงงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองชนิดอิพอกไซด์กับกรดไขมันและศึกษาเทคนิคการแปรรูป เพื่อให้ได้พอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุกันกระแทก กาว เป็นต้น