กำหนดการไม่เชิงเส้น : ค่าPที่มากที่สุดและน้อยที่สุดอยู่คู่อันดับใดของกราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกร็ดมณี ด่านเท่ง, มาริษา ลาดิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติภัทร กาสเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการเชิงเส้นเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2483 เพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากผู้จัดทำโครงงานกำลังศึกษาบทเรียนเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

ภายใต้เงื่อนไขโดยอาจอยู่ในรูปสมการเส้นตรง แต่ผู้จัดทำโครงงานนั้นมีความคิดว่า หากในกรณีที่ฟังก์ชันจุดประสงค์

เป็นฟังก์ชันอื่นๆที่ไม่ใช่เส้นตรงหรือฟังก์ชันไม่เชิงเส้น ค่าที่จุดหักมุมจะยังเป็นค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดอีกหรือไม่