กำจัดเเมลงด้วยสารแทนนินจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี สุวรรณโกศัย, ศศิวิมล ชมเชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ ชาวสวนจะเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปส่งออก เเต่พบปัญหาเเมลงที่มากัดกินผลไม้ทำให้ผลไม้เน่าเปื่อย ทำให้ผลผลิตที่จะส่งออกกลับได้น้อยลงเเละรายได้ก็ลงลดเช่นกัน ชาวสวนจึงตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมาก เเม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้สารเคมีในการกำจัดเเมลง เเต่ยังส่งผลเสียต่อผู้บริโภค เนื่องจากสารเคมีนั้นอาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเเก่ผู้บริโภคได้ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการกำจัดเเมลงไม่ควรใช้สารเคมี เเต่ควรใช้สารที่เป็นชีวภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทางผู้จัดทำจึงได้มีการศึกษาสารชีวภาพที่สามารถกำจัดเเมลงได้โดยปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าสารที่สามารถกำจัดเเมลงได้โดยปลอดภัยต่อบริโภค คือสารเเทนนิน อีกทั้งสารเเทนนินยังพบในผลไม้ที่เราบริโภคกันเป็นประจำ เเละเนื่องจากผู้จัดทำได้พบว่าเปลือกผลไม้ที่พบสารเเทนนินเเละมีมากมายเเต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ นั่นคือเปลือกเงาะ ผู้จัดทำจึงพบว่าเราสามารถนำสารเเทนนินจากเปลือกเงาะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำเปลือกเงาะมาสกัดเพื่อเอาสารเเทนนินเเล้วนำไปทำนํ้าหมักชีวภาพเพื่อกำจัดเเมลง