การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการไล่ด้วงแรดมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ช.ขัตติยรัฐ พิมาทัย พิมาทัย, ตรัย อึ้งวิศิษฎ์​วงศ์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกร จันทร์มาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการไล่ด้วงแรดมะพร้าว