การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสบู่สครับเปลือกไข่ผสมเปลือกกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิรพี พันธุเมฆินทร์, สิรวิชญ์ สุขแสงศรี, กรภมร ช่วยประสาทวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกร จันทร์มาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์