การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์จากต้นเขยตายเพื่อพัฒนาเป็นตัวยาแก้ปัญหาโรคผิวหนังและลดผื่นคัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ยี่สุ่นเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์