การศึกษาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราจากสารสกัดไคโตซานที่พบในเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา บริสัย, ปิยะธิดา ภูมิภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารที่อยู่ในเปลือกกุ้งสำหรับใช้ในการเคลือบผิวไม้ โดยใช้สารไคโตซานที่ได้จากการสกัดจากสารไคติน มาใช้ในการศึกษา