การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนกระทู้หอมด้วยสารสกัดจากดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกานต์ดา นนท์ศิลา, ธมลวรรณ มณีนิล, ศศิวิมล แสงนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, ภรณี จันทรชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ภาคอีสานจัดได้ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกหอมเเดงที่มากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมเเดงที่มีมากว่า 50 ปี หอมเเดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดศรีสะเกษอย่างมากมาย โดยมีการส่งออกไปขายทั่วประเทศเเละต่างประเทศ แต่ปัจจุบันเกษตรกรพบการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้หอมอย่างรุนแรงทั่วประเทศ และสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดปีเนื่องจากมีพืชอาหารกระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายและมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

คณะผู้จัดจึงได้เล็งเห็นปัญหา จึงต้องการศึกษาหาวิธีการกำจัดและยับยั้งการเกิดของหนอนกระทู้หอม โดยนำดาวเรืองซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลายและหาได้ง่าย มาสกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดาวเรือง ( รัตนาภรณ์ มัณฑนา อารมณ์,2544 ) พบว่าทุกส่วนของดาวเรืองไม่ว่าจะ ดอก ราก ลำต้น หรือใบมีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้