เครื่องตกตะกอนแคลเซี่ยมฟอตเฟสจากน้ำเหลือใช้ที่ผสมผงซักฟอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิกร ไพศาล, ปรมินทร์​ จิตมงคล​รุ่ง​, ปองภพ สิทธิจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าในแต่ละครั้งนั้นจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำมากเกินไป เนื่องจากการซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าในแต่ละครั้งจำเป็นต้องปล่อยน้ำทิ้งหลังจากซักเสร็จ พวกเราจึงมีแนวคิดในการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้ตกตะกอนเป็นตะกอนแคลเซียมฟอตเฟต ซึ่งตะกอนแคลเซียมฟอตเฟตนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้