เครื่องจ่ายลูกบาสเกตบอลอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชน ประเสริฐ, คมกฤช บุญข่าย, วงศ์วริศ พันธ์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมกีฬาจัดเป็นอตสาหกรรมสำคัญประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมโลกที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มและทิศทางที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งในอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการกีฬาสามารถสร้างรายได้ให้กับหลายๆประเทศอย่างมาก วึ่งกีฬาบาสเกตบอลก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการพํฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและล่าสุดพบว่านักบาสเกตบอลมีรายได้สูงสุดถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในประเทศไทยกีฬาบาสเกหตบอลก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กีฬาอื่นๆ และประกอบกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ย่อมต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่กว้างขวางมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถผนวกเอาคนรุ่นใหม่มารวมได้มากนัก ดังนั้นหากสสามารถสร้างปฏิบัติการการออกกำลังกายที่มีเสน่ห์ต่อคนรุ่นใหม่และสะดวกต่อการใช้งาน ก็ย่อมสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่มาสร้างความหมายให้แก่สังคมและตนเองได้ จากองค์ประกอบข้างต้นนั้น ผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์ของinternet of thing ทำให้ผู้พัฒนานำinternet of thingไปทำเครื่องยิงลูกบาสเกตบอล เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักกีฬาหรือคนทั่วไปที่ต้องการซ้อมการรับลูก ทำให้ผู้ซ้อมไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมในการซ้อม โดยการทำงานนั้นเริ่มจากเราวางลูกบาสไว้บนลางเลื่อน แล้วเลือกระดับการยิงซึ่งมี3ระดับ ดังนี้ การส่งสูง การส่งระดับหน้าอก และการส่งเด้งกับพื้น เมื่อเลือกแล้วกดปุ่มยิง ซึ่งเครื่องยิงลูกบาสนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสอดคล้องกับการดำเนินในปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยซ้อมได้โดยไม่มีเพื่อนร่วมทีมได้