การรักษาสภาพน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บงกชกร ช่วยวัน, สิริโสภา อุดมแสน, วัชรีภรณ์ โตเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริหทัย ศรีขวัญใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรชาวไทยนิยมปลูกยางพาราเป็นอาชีพจึงทำให้น้ำยางล้นตลาด วิธึการเก็บ้ำยางส่วนใหญ่จะใช้วิธีหยอดน้ำกรดเพื่อที่จะให้น้ำยางแข็งตัวทำให้ง่ายต่อการเก็บและนำไปขายในบางผลิตภัณฑ์ก็ต้องการใช้ยางแบบเป็นน้ำยางสด แต่การทำน้ำยางให้คงสภาพอยู่นั้นนิยมเติมแอมโมเนียลงไปซึ่งเมื่อเติมแอมโมเนียที่มีความเข้มข้น 0.35-0.5% จะคงสภาพได้ถึง 1-2 วัน ข้อเสียของแอมโมเนียคือมีกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ หากใช้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเกษตรกรในอนาคต

จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของการรักษาสภาพน้ำยางทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสารละลายที่สามารถรักษาสภาพน้ำยางให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าการใช้แอมโมเนียโดยการเติมสารละลายที่เป็นด่างลงไปในน้ำยางเพื่อลดกลิ่นและไม่ส่งผลเสียต่อทางเดินหายใจ