การพัฒนาไฮโดรเจลปิดเเผลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากนาโนเซลลูโลสเเบคทีเรียร่วมกับสารสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียวเสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยกานพลูเเละซิลเวอร์นาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณภูมิ โคตรสุวรรณ, พงษ์พันธ์ พองพรหม, ณัฐพงษ์ กลมเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาไฮโดรเจลปิดแผลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากนาโนเซลลูโลสแบคทีเรียร่วมกับสารสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียวเสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยกานพลูและซิลเวอร์นาโน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาไฮโดรเจลปิดแผลจากนาโนเซลลูโลสแบคทีเรียร่วมกับสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวเสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยกานพลูและซิลเวอร์นาโน โดยแบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกกานพลู 2) การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลนาโนเซลลูโลสแบคทีเรียเสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยกานพลูและซิลเวอร์นาโน 3) การทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อของน้ำมันหอมระเหยดอกกานพลูและซิลเวอร์นาโนด้วยวิธี Time-kill study 4) การเตรียมสารสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว 5) การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลนาโนเซลลูโลสแบคทีเรียเสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยกานพลูและซิลเวอร์นาโนกับสารสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียวโดยใช้วิธีการเชื่อมขวาง 6) การทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรเจล