การลดกลิ่นยางพาราธรรมชาติด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวีนิภา พลัตภูมิ, พิมลดา ผาจันทร์, ธนพร ประทุมโม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการลดกลิ่นของยางพาราธรรมชาติโดยการเติมถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 5 ตัวอย่าง คือ ไม่เติมถ่านกัมมันต์ เติมถ่านกัมมันต์ 5 phr, 10phr, 20 phr และ 30phr จากนั้นทำการทดสอบด้วยการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน ASTM STP775 ทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงมาตรฐาน ASTM D412 และตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่องGC-MS