ฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดป่าช้าเหงา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา ศรีหาญ, กัญญณัช พลโสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ซึ่งโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM, Diabetes) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้น การรักษาโดยทั่วไปใช้วิธีการควบคุมอาหารและออกกำลังกายร่วมกับการฉีดอินซูลิน ในรายที่เป็นมากแพทย์จะให้การรักษาโดยการให้รับประทานยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ในการลดหรือป้องกัน การดูดซึมของน้ำตาลกลูโคส เช่น อะคาร์โบส ไมกลิทอล และโวกลิโบส เป็นต้น

คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยลดอาการของเบาหวานมา ซึ่งคือป่าช้าเหงา ตามตำรายาจีน ระบุสรรพคุณทางยาของป่าช้าเหงาว่า สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูง ลดเบาหวาน และ ช่วยเรื่องโรคเกาต์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ยีนยันชัดเจน ซึ่งผู้ที่เคยรับประทานมาแล้วเล่าว่าความดันลดจริง

จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นผลให้เกิดโครงงานเรื่องฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดป่าช้าเหงาเพื่อศึกษาสารสกัดป่าช้าเหงาที่ช่วยในการรักษาโรคเบาหวาน