ผลของราเอนโดไฟท์จากต้นบอนสีเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณทิชา กองสุวรรณ, กรวีร์ สุขวิสัยพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์