การหามุมของเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันโดยใช้กฎของโคไซน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ เชื้ออ่อน, รฐธนพล สมสฤทธิ์, ศุภกร เอี่ยมประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ, สุกัญญา เขียวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสมบัติของเส้นตรง2เส้นที่ไม่ใช่ x=0 และ y=0 ที่ตัดกันแล้วเกิดมุมฉากโดยผลคูณของความชันมีค่าเท่ากับ -1 ทางผู้จัดทำจึงต้องการศึกษากรณีอื่นที่เส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วไม่เป็นมุมฉากโดยใช้ความชันเพื่อหาความสัมพันธ์ของมุมที่เกิดจากเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันและความชันของเส้นตรงนั้นๆโดยทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและกฎโคไชน์ในการหาความสัมพันธ์ดังกล่าวและได้เป็นสูตรในการหามุมของเส้นตรงที่ตัดกัน2เส้นจากความชัน

ผลจากการทำโครงงานนี้ เมื่อได้ค้นพบสูตรแล้ว ได้นำสูตรไปใช้นั้นสามารถนำไปหามุมได้จริง และสามารถพิสูจน์สมบัติที่ว่าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วทำมุมฉากเมื่อผลคูณความชันมีค่าเท่ากับ -1 ได้