การหาสมการประมาณค่าปริมาณของกรดอะซิติกที่ทำให้ได้ค่าpHที่เหมาะสมกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานชีวา แก้วไทย, ภาชินี ทาภักดี, วศินี มีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณธิชา คล้ายแก้ว, สุกัญญา เขียวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มสนใจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ใส่ใจต่อสุขภาพและมีความต้องการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษมากขึ้น การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักที่ลดปริมาณของสารเคมีและการใช้ยาฆ่าแมลง โดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีการควบคุมและจัดหาปัจจัยให้กับพืชเพื่อทดแทนธาตุอาหารให้กับพืชเพื่อที่พืชจะได้เจริญเติบโตแบบไม่ใช่ดิน แต่การปลูกผักไฮโดรไปนิกส์นั้นจะต้องใช้ปริมาณน้ำที่ผสมกับปุ๋ยซึ่งจะต้องมีค่า PH อยู่ที่ 6.25 เนื่องจาก การปรับค่า pH จะต้องค่อยปรับด้วยความระมัดระวัง และค่อยปรับลดลง อย่าปรับค่า pH ให้ต่ำเกินกว่า 4 จะทำให้รากพืชได้รับอันตรายจากการกัดกร่อนของกรด จนทำให้รากพืชอ่อนแอ และเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น ค่า pH ที่ต่ำเกินไปยังส่งผลให้ความเข้มข้นของธาตุเหล็กในระบบปลูกมีสูงขึ้น ถ้าธาตุเหล็กในระบบปลูกมีมากเกินไปจะเป็นพิษกับพืชได้ ในทางกลับกันถ้าปล่อยให้ค่า pH สูงเกินกว่า 7 เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 - 3 วัน จะส่งผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารพืชดังนั้นค่า PH ที่สมบูรณ์ที่สุดต่อปริมาณธาตุอาหารคือ 6.25 จึงจะได้ผลที่ดีที่สุด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาสมการประมาณค่าปริมาณของกรดอะซิติกที่ทำให้ได้ค่า PH ที่เหมาะสมต่อการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์โดยการทดลองมีตัวแปรต้นคือ ค่า PHของปริมาณน้ำที่ผสมกับปุ๋ยชนิดAและปุ๋ยชนิดB ตัวแปรตามคือ ปริมาณของกรดอะซิติก ตัวแปรควบคุมคือ ปุ๋ยชนิดA ปุ๋ยชนิดB และปริมาณน้ำ โดยการทดลองเราจะนำปุ๋ย A และปุ๋ย B มาผสมกับน้ำ จากนั้นวัดค่า PH ถ้าค่า PH มากกว่า 6.25 เราจะเติมกรดอะซิติกเพื่อปรับค่า PH ให้อยู่ที่ 6.25 จากนั้นเราจะใช้สมการพยากรณ์เพื่อหาสมการที่ประมาณค่าปริมาณของกรดอะซิติกที่ทำให้ได้ค่า PH ที่เหมาะสมต่อการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์