การหาความน่าจะเป็นในการชนะเกม xo ตาราง 3x3

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิสร ทับทิม, โสฐิตา จิโสะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรร้ัตน์ อ้วนไตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจบางอย่างในเกม TIC TAC TOE หรือเกม XO ที่เรารู้จักกัน คือการที่ผู้เล่นคนแรกนั้นจะมีโอกาสชนะมากกว่าผู้เล่นคนที่สอง คณะผู้จัดทำจึงได้นําเกมTIC TAC TOE หรือเกม XO มาศึกษาหาความน่าจะเป็นที่เพื่อพิสูจน์และหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดผู้เล่นคนแรกจึงมีโอกาสชนะเกม XOมากกว่าผู้เล่นคนที่สอง