การเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ วิศาลอาชีวะเจริญ, มหาสมุทร ค้ากระบือ, สุชานรี เข็มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมวิทย์ จันต๊ะมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปลาร้าเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาปรุงอาหารแต่เนื่องจากปล้าร้าที่ยังไม่ผ่านความร้อนมีจุลินทรีย์จำนวนมากที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค โครงงานจึงมีการนำแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคและสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในทางเดินอาหารมนุษย์ได้ โดยจะนำน้ำปลาร้าที่ยังไม่ผ่านความร้อนมาแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์แล้วนำไปหา species แล้วนำเชื้อที่ได้จากปลาร้าไปหาค่าการยับยั้งกับแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหาร โดยผลที่คาดว่าจะได้คือ แบคทีเรียที่ได้จากปลาร้าสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้