ระบบเปิด-เปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริเดช มาจันทร์, นัฐวุฒิ สิทธิมงคล, คชาพงษ์ คงเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันมีวิกฤตการณ์โควิด-19 ท าให้มีการลดการสัมผัสของใช้ร่วมกัน การแยกใช้

สิ่งของส่วนตัวรวมถึงการใช้อุปกรณ์สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน โดยอุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นส่วนมากคือ เช่น

ประตู เพราะเป็นของที่จ าเป็นต้องจับ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างประตูส าหรับการเปิด-ปิดอัตโนมัติโดยไม่

ใช้ร่างกายสัมผัสที่ประตูโดยใช้หลักการของระบบเซนเซอร์

เซนเซอร์(sensor)เป็นอุปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ ตรวจวัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เช่น ก าหนดต าแหน่ง ควบคุมปริมาณ คัดแยกชิ้นงาน หรืออื่นๆ โดยจะแบ่งเป็นเซนเซอร์หลาย

ประเภทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใช้งาน โดยจะแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทาง

ฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับระบบหรือ

กระบวนการแล้วน าไปประมวลผลในขั้นต่อไป

ในการเลือกใช้เซนเซอร์ในปัจจุบันสามารถเลือกใช้ได้อย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาเซนเซอร์

ต่างๆขึ้นมาเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและหนึ่งในนั้นคือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ

สามารถเปิดประตูได้อย่างสะดวก

ทางคณะผู้จัดท าเห็นว่าการรักษาระยะห่างและความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ส าคัญในช่วง

วิกฤตการณ์โควิด-19 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทางคณะผู้จัดท าจึงจัดท าระบบเปิด-ปิด

อัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาระบบเปิด-เปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการ

เคลื่อนไหว

1.2.1 เพื่อช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสสิ่งของสาธารณะ

1.3 สมมติฐานของโครงงาน

ระบบเปิด-เปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

จะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

1.4 วิธีการด าเนินการ

1.4.1 ศึกษาระบบเปิด-เปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการ

เคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 ออกแบบนวัตกรรมระบบเปิด-เปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้เท้าด้วยระบบเซนเซอร์

ตรวจจับการเคลื่อนไหวสร้างนวัตกรรม

1.4.3 นำนวัตรรมไปใช้ในสถานที่จริง