การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยอ่อนในผักของเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราเมธาไรเซียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิติญาทรณ์ ผิวทอง, อรอุมา แก้วกองนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรในประเทศไทย ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมเพื่อจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมักจะถูกศัตรูพืชมาทำลาย ทำให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยศัตรูพืชส่วนใหญ่ คือ เพลี้ยอ่อน ซึ่งก่อให้เกิดโรคใบหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง ทำให้ใบเหลือง จึงทำให้เกษตรกรเลือกที่จะใช้สารเคมีในการควบคุมเพลี้ยอ่อนซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมาย จากข้อมูลนี้ ทำให้ผู้จัดทำสนใจใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราเมธาไรเซียมในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอีกทั้งยังไม่ส่งผลเสียและยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมอีกด้วย