การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการการดูดซับสีย้อมด้วยถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยผ่านการกระตุ้นด้วยกรดเบสจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอนงค์ คาวา, กัลยรัตน์ มุลนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพทอผ้าและเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีอย่างแพร่หลายในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหนึ่งในกระบวนการผลิตมีการย้อมสีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม แต่ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือในกระบวนการย้อมสีนั้นทำให้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหลงเหลือและถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ผู้จัดทำจึงได้หาวิธีกำจัดสารตกค้างในสีย้อมด้วยการใช้ถ่านกัมมันต์ โดยถ่านกัมมันต์นั้นผลิตจากขยะทางการเกษตรอย่างชานอ้อย และการกระตุ้นถ่านกัมมันต์นั้นผู้จัดทำได้ใช้กรดเบสจากธรรมชาติ โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยกรดเบสจากธรรมชาติ ซึ่งวิธีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะวิเคราะห์หาจากค่าการดูดจากสีย้อมเมทิลีนบลู วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นหลังดูดซับ วิเคราะห์ปริมาณสารระเหย วิเคราะห์ปริมาณเถ้า วิเคราะห์การนำไปใช้ซ้ำของถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการดูดซับแล้ว จากนั้นนำถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วมาอัดก้อนและนำไปวิเคราะห์การเผาไหม้ของถ่านอัดแท่งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนต่อไปได้