การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานนท์ พิทักษ์, กฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์, นันทชาติ ชุติมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ศธร สุยะมูล, ภาคิน บูรณเครือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัด และ แก้ปัญหาที่มากจากสิ่งแวดล้อมการศึกษาเดิม รวมไปถึงให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงความรู้ใหม่ได้ง่าย