ศึกษาการเจริญเติบโตของปลากัดโดยใช้ใบหูกวางแห้งและแร่ธาตุสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิภัทร ประสิทธิ์เสริฐ, นพรุจ ส่งบุญแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ, พิชญา ทิพย์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปลากัด เป็นปลาสวยงามพื้นเมือง มีสีและครีบที่เป็นจุดเด่น นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทย โดยในการเลี้ยงปลากัดจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลากัด หนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากัดนั้นคือแร่ธาตุภายในน้ำ ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมเลี้ยงปลากัดโดยใช้น้ำหมักจากใบหูกวาง แร่ธาตุจากน้ำหมักเหล่านี้จะสามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคกับปลา ช่วยรักษาแผล ช่วยในการป้องกันปรสิตที่จะมาเกาะบริเวณตัวปลา ช่วยในการเร่งสีปลาให้สวยงาม ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำ ช่วยในการลดความเครียดให้กับปลา แต่ในปัจจุบันมีการนำแร่ธาตุสำเร็จรูปมาใช้ในการเลี้ยงปลากัด จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความต้องการที่จะศึกษาความแตกต่างของการเจริญเติบโตระหว่างปลากัดที่เลี้ยงไว้ในน้ำหมักจากใบหูกวาง และปลากัดที่เลี้ยงไว้ในน้ำที่มีแร่ธาตุสำเร็จรูป