ศึกษาการเก็บประจุ จากตัวเก็บประจุอย่างง่าย จากกากชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา บัวแก้ว, อภิชญา วาสิการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง ศึกษาการเก็บประจุ จากตัวเก็บประจุอย่างง่าย จากกากชา เป็นโครงงานในสาขาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรัางตัวเก็บประจุที่สามารถเก็บประจุได้มากขึ้นจากสารในกากชา โดยมีการจัดทำตัวเก็บประจุอย่างง่าย ซึ่งมีองค์ประกอบของสารสกัดจากกากชา ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน นำไปทดสอบหาค่าความจุ โดยวัดค่าความจุด้วย มิเตอร์วัดค่า LCR และ นำตัวเก็บประจุจากกากชา ที่ประดิษฐ์ขึ้นไปต่อวงจรกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านโปรแกรม Arduino หาค่าอัตราการชาร์จ และ คายประจุ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุจากกากชา