การศึกษาการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมใดๆในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน คชรัตน์, ภูริณัฐ ใส้เพี้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใดๆในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ โดยใช้เวกเตอร์ ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมใดๆในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ โดยใช้เวกเตอร์