การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไบโอโฟมด้วยเส้นใยธรรมชาติจากใบธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์ชนก ปู่วัง, วรินทร บรรพจันทร์, ศราวณีย์ ชุมพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไบโอโฟมด้วยเส้นใยธรรมชาติจากใบธูปฤาษี ดำเนินการทดลองโดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การเตรียมเส้นใยจากใบธูปฤาษี

  2. การสกัดคิวทินจากเปลือกมะเขือเทศ

  3. การเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอโฟม

  4. การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแป้ง 3 ชนิด (แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเจ้า) : ปริมาณเส้นใยธูปฤาษี : ปริมาณกลีเซอรอล : ปริมาณ PVA

5.การเตรียมและการขึ้นรูปชิ้นงาน