การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Record - EMR)ของผู้ป่วยรายบุคคล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงพล แก้วแก่นคูณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุวัชร์ สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจัดทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นเพื่อจัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Record-EMR)ของผู้ป่วยลงในสมาร์ทโฟนของตน เพื่อผู้ป่วยจะสามารถรับรู้ข้อมูลของตนได้แบบเรียลไทม์ สามารถแก้ปัญญาจากการที่ข้อมูลของผู้ป่วยสูญหายจากการเก็บข้อมูลแบบกระดาษได้ และป้องกันเหตุที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายโดยฝั่งของโรงพยาบาลเช่น ระบบของโรงพยาบาลล่ม หรือ ถูกปิดกั้นข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี แต่ก็ยังมีชุดข้อมูลของผู้ป่วยสำรองไว้ในสมาร์ทโฟนรายบุคคล